Slovník

POJEM VÝKLAD POJMU
Akceptace je přijetí návrhu na uzavření pojistné smlouvy. Přijetí návrhu se může stát buď včasným prohlášením učiněným osobou, které byl návrh určen, nebo jiným včasným jednáním (např. zaplacením smluveného pojistného). Smlouva je poté uzavřena okamžikem, kdy přijetí návrhu na uzavření smlouvy nabývá účinnosti.
All risk pojištění je pojištění proti všem nebezpečím, všem rizikům. Druh pojištění zaměřený na pojištění všech rizik, kdy je pojištěním kryta každá událost, pokud není uvedena ve výlukách z pojištění. Jedná se o moderní typ pojištění majetku, přerušení provozu, stavebně montážní pojištění.
Bezeškodní průběh je takový průběh pojištění, ve kterém nenastala pojistná událost (např. u havarijního pojištění je takovým beznehodovostní průběh). Pojištěný bývá zvýhodněn slevou na pojistném v dalším pojistném období – viz „bonus“.
Bonifikace je sleva na pojistném za splnění zadaných podmínek formou vrácení části zaplaceného pojistného.
Bonus je zvýhodnění pojištěného za bezeškodní průběh pojištění, nejčastěji formou slevy na pojistném na další pojistné období. Opakem bonusu je malus.
Broker je zprostředkovatel nebo též technický makléř. Makléř, který provádí pro pojišťovnu veškeré technické záležitosti uzavíraného pojištění, tedy od zprostředkování, přes vytištění pojistek a provedení inkasa pojistného až po likvidaci škod. Jeho úlohou je na základě plné moci poskytovat svému klientovi všestranné poradenské služby v oblasti pojištění a risk managementu.
Budova je trvalá stavba spojená se zemí pevným základem, která je prostorově soustředěná a navenek uzavřená obvodovými stěnami a střešními konstrukcemi.
Byt je místnost nebo soubor místností, které jsou podle rozhodnutí stavebního úřadu určeny trvale k bydlení.
Cennost je souhrnné označení pro peníze, ceniny, drahé kovy, šperky, kameny a věci umělecké nebo historické hodnoty.
ČAP je Česká asociace pojišťoven. Založena 1.1. 1994 se sídlem v Praze. Sdružení na podporu vzájemné pomoci, spolupráce a zabezpečení zájmu pojišťoven a zajišťoven.
Časová cena (Časová hodnota) je cena, kterou měla věc bezprostředně před pojistnou událostí, tedy v okamžiku vzniku škody. Určuje se tak, že se od ceny nové věci téhož druhu a téže jakosti (popř. ceny věci s ní srovnatelné), která platila v době pojistné události, odečte částka odpovídající stupni opotřebení nebo jinému znehodnocení věci před pojistnou událostí.
Dědic je osoba oprávněná přijmout pojistné plnění, které se stává součástí dědictví, jestliže nebyly pojistníkem v pojistné smlouvě určeny jiné oprávněné osoby nebo oprávněným osobám z nějakých důvodů nemůže být vyplaceno pojistné plnění. Pokud oprávněná osoba zemřela v době mezi smrtí pojištěného a výplatou pojistného plnění, dostanou pojistné plnění dědici oprávněné osoby. Pokud zemřela oprávněná osoba dříve než pojištěný, dostanou pojistné plnění dědici pojištěného.
Denní odškodné je náhradou za utrpěný úraz, která je pevně stanovena konkrétní částkou za jeden den pracovní neschopnosti při léčení úrazu.
Diskontní sazba-diskont je úroková míra vyhlašovaná centrální bankou vůči ostatním bankám.
Dlouhodobé pojištění je pojištění sjednané na dobu delší než jeden rok nebo též pojištění dohodnuté na dobu neurčitou.
Dlužné pojistné jsou nezaplacené částky běžného pojistného za pojistná období, u nichž již nastala splatnost.
Doba nezbytného léčení je doba, která je obvykle třeba (podle poznatků vědy) ke zhojení nebo k ustálení tělesného poškození způsobeného úrazem, tzv. „průměrná“. Skutečný průběh léčení může vyvolat modifikace této doby.
Doba trvání pojištění, pojistná doba je doba, na kterou bylo pojištění sjednáno, tj. od dohodnutého počátku pojištění do data sjednaného konce pojištění. Je stanovena minimální pojistná doba podle jednotlivých druhů pojištění. Pojištění může být sjednáno také na dobu neurčitou.
Domácnost tvoří fyzické osoby, které spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby.
Dozorčí orgán v pojišťovnictví je Úřad státního dozoru v pojišťovnictví zřízený Ministerstvem financí, který je povolovacím a kontrolním orgánem, který provádí výkon státního dozoru nad pojišťovnictvím.
Dožití je pojistná událost, ke které dojde, dožije-li se pojištěný dne uvedeného ve smlouvě jako konec pojištění.
Druhy pojištění (podle předmětu pojištění) Jedná se o základní členění podle předmětu pojištění. Dělí se na: pojištění majetku – týká se pojištění věcí movitých a nemovitých,

 • pojištění osob (fyzických)- týká se života nebo zdraví lidí, dále se rozděluje na životní pojištění, důchodové pojištění a úrazové pojištění, pojištění léčebných výloh při cestách do zahraničí a soukromé zdravotní pojištění,
 • pojištění odpovědnosti za škody – týká se závazku pojištěného k náhradě škody způsobené třetí osobě,
 • zemědělské pojištění (např. pojištění plodin).
 • Jednotlivé druhy pojištění mohou být v pojistné smlouvě sdruženy, pojištěnému je tak poskytována široká pojistná ochrana.
Držitel (oprávněný) je ten, kdo v dobré víře, že mu věc patří, nakládá s ní jako s vlastní, nebo kdo vykonává právo pro sebe.
Důchod je druh pojistného plnění z životního pojištění ve formě:

 • důchodu základního – je vyplácen od sjednaného termínu doživotně,
 • důchodu dočasného – je vyplácen na základě dané skutečnosti, např. v případě plné invalidity,
 • důchodu pro pozůstalé,
 • důchodu za závažné onemocnění.
Důchodové pojištění je životní pojištění s dohodnutou výplatou důchodu. Zajišťuje pojištěnému podle druhu uzavřené pojistné smlouvy doživotní příjem v důchodovém věku, výplatu důchodu v případě plné invalidity, příjem pozůstalým po smrti pojištěného apod.
Povinné důchodové pojištění je státem organizované pojištění zaměstnanců pro případ invalidity a stáří. Je součástí sociálního zabezpečení.
Dynamické pojištění je zvyšováním pojistné částky a pojistného v době placení pojistného v závislosti na růstu indexu spotřebitelských cen. Je dalším z prostředků proti znehodnocování nároků z pojištění vlivem inflace.
Exot je předmět pojištění, které není upraveno pojistným podmínkami ani vzorovou (typizovanou) smlouvou. Sjednává se podle individuálních podmínek a ocenění.
Formy zavinění
 • Úmysl přímý – subjekt (pachatel) chce svým jednáním škodu způsobit
 • Úmysl nepřímý – subjekt (pachatel) věděl, že svým jednáním škodu může způsobit, a pro případ, že ji způsobí, je s tím srozuměn
 • Nedbalost vědomá – subjekt (pachatel) sice nechtěl svým jednáním škodu způsobit, věděl však, že ji způsobit může, ale bez přiměřených důvodů spoléhal, že ji nezpůsobí
 • Nedbalost nevědomá – subjekt (pachatel) sice nechtěl svým jednáním škodu způsobit, a dokonce ani nevěděl, že ji způsobit může, ale vzhledem k okolnostem a svým osobním poměrům o tom vědět mohl nebo měl.
Formy pojištění Formy pojištění se rozlišují podle právního důvodu vzniku pojištění, a to na:

 • zákonné – vzniká tím, že k určitému datu existuje skutečnost stanovená právním předpisem, se kterou spojuje zákon vznik pojištění bez projevu vůle pojištěného subjektu či pojistníka, a trvá po celou dobu existence této skutečnosti bez ohledu na vůli jeho účastníků, (např. pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za pracovní úrazy a nemoci z povolání), neuzavírá se pojistná smlouva,
 • povinné smluvní – vzniká na základě souhlasného projevu vůle pojistitele a pojistníka, avšak sjednání povinného pojištění je právním předpisem s ohledem na společenský zájem uloženo (např. pojištění odpovědnosti za provozování motorových vozidel, pojištění odpovědnosti za škodu daňových poradců),
 • smluvní dobrovolné – jako svobodný projev vůle účastníků pojištění, přičemž pojistník není ničím omezen při rozhodování o tom, zda pojistnou smlouvu uzavře, či nikoliv.
Frekvence placení je smluvně sjednaný interval úhrady pojistného (měsíčně, čtvrtletně, pololetně, ročně). Pojistné je možno uhradit i najednou za celou dobu trvání pojištění – viz jednorázové pojistné.
Inkasní intervence je informace pro získatele, že pojistce hrozí storno pro neplacení a je nutno kontaktovat klienta a vyinkasovat pojistné, případně zajistit placení jiným způsobem. Viz také Neinkasní intervence.
Inkaso, inkasované pojistné znamená uhrazení (platbu) pojistného. Inkasované pojistné je pojistné skutečně zaplacené pojistníky, uhrazené v daném časovém období.
Intervence činnost konaná k opravení chyby nebo doplnění chybějících údajů v návrhu na uzavření pojistné smlouvy. Intervence může být ke zjištění nebo ověření nových skutečností, anebo činnost směřující k obnovení smlouvy, k vymáhání dlužného pojistného apod.
Invalidita je dána zákonem o důchodovém pojištění, zákon rozlišuje dva druhy – částečná nebo plná.
Karence je čekací doba, ve které nevzniká v životním pojištění právo na plnění v případě pojistné události.
Kargo je pojištění přepravy zboží a věcí proti poškození nebo zničení během přepravy různými dopravními prostředky.
Kasko pojištění (havarijní pojištění) je pojištění dopravního prostředku pro případ jeho zničení nebo poškození. V některých pojišťovnách je tento výraz přenesen do významu pojištění pro cesty a pobyt.
Kmen pojistek znamená obecně všechny pojistky spravované příslušnou agenturou, nebo celou pojišťovnou.
Konec pojištění je okamžik, který je uveden v pojistné smlouvě a kterým je ukončena pojistná ochrana a uvedená pojistná smlouva v něm končí.
Konverze je hromadná změna pojištění úpravou pojistných smluv na základě podnětu pojistitele.
Krádež věci vloupáním je zmocnění se věci proti vůli jejího vlastníka, pokud byla:

 • jednotlivě proti krádeži zabezpečena a ukradena způsobem, při kterém pachatel prokazatelně překonal překážky chránící věc před krádeží nebo
 • ukradena násilným vniknutím do uzavřeného prostoru (vloupáním).
Krátkodobé pojištění je pojištění sjednané na dobu kratší než 1 rok. Pojistné se platí hned při uzavření pojistné smlouvy (někdy je pro něj užíván termín področní pojištění).
Krupobití je atmosférický (živelný) jev, při kterém kousky ledu různého tvaru a velikosti , hmotnosti a hustoty dopadají na pojištěnou věc.
Kvitance adresný materiál informující, že u pojistky nastane za 2-3 měsíce dožití a bude vyplacena pojistná částka pro případ dožití včetně valorizace.
Lékařské posudky jsou doklady potřebné k rozhodnutí o poskytnutí pojistného krytí (tzn. akceptace návrhu na pojištění) a následně k rozhodnutí o likvidaci pojistné události.
Lhůty znamenají určité časové období vymezené začátkem a koncem, v němž se může nebo musí provést určitý úkon. Pokud se neprovede, dojde k promlčení nebo k prekluzi na náhradu škody. Lhůta na pojistné plnění je tříletá, počíná běžet za rok po pojistné události, není-li u pojistitele uplatněna řádně a včas, pak se promlčí.
Likvidace je soubor činností spojených s vyřizováním pojistné události, který počíná zahájením šetření nutného ke zjištění povinnosti pojišťovny plnit a rozsahu této povinnosti a končí stanovením výše pojistného plnění konané v souvislosti s pojistnou událostí nebo škodní událostí. Jde zejména o zjištění okolnosti pro vznik práva na plnění pojistitele, ověření právního základu, určení rozsahu a výpočet plnění, související projednání, předání k výplatě, vyhotovení podkladů pro další zpracování z hlediska účetnictví, statistiky a ekonomických informací, posouzení a vypracování podkladů případných postihů a další související činnosti.
Limity plnění v pojistné smlouvě mohou být sjednány limity pojistného plnění např. pro jednotlivé věci, soubory věcí, náklady, pojistná nebezpečí apod.
Loupež prokázané použití násilí nebo pohrůžky bezprostředního násilí proti pojištěnému v úmyslu zmocnit se jeho věci. Zneužití omamného či obdobného prostředku musí být rovněž prokázáno.
Makléř je zprostředkovatel, který na základě plné moci či smlouvy hledá pro svého zákazníka optimální pojistnou ochranu.
Malus je znevýhodněním pojištěného za vyšší škodní průběh formou přirážky na pojistném. Opakem malusu je bonus
Mimořádné pojistné pojistné uhrazené nad rámec dohodnutého běžného pojistného. Používá se výhradně v investiční životním pojištění.
Místo pojištění pojištění se vztahuje, pokud není v pojistné smlouvě uvedeno jinak, na místo uvedené v pojistné smlouvě jako místo pojištění.
Nadstandardní přirážka je pojem užívaný v životním pojištění při oceňování zdravotního stavu pojištěného a v úrazovém pojištění pro pojištění sjednané na pojistné částky nad stanovené limity. Vyskytuje se např. u životních pojištění, která po objektivním zjištění zdravotního stavu pojištěného nelze přijmout za pojistné, které odpovídá průměrnému zdravotnímu stavu osob stejného pohlaví a věku, ale lze je přijmout za pojistné vyšší – nadstandardní pojistné.
Nahodilá událost je taková událost, o které účastníci odůvodněně předpokládají, že může nastat v době trvání pojištění, nevědí však, kdy nastane, příp. zda k ní vůbec dojde. Je základním rysem událostí, ze kterých může vznikat právo na pojistné plnění. Jejím předpokladem je, že událost nebyla pojištěným vyvolána úmyslně.
Nájemce je ten, komu pronajímatel přenechává za úplatu věc (movitou, nemovitou), aby ji dočasně užíval nebo z ní bral užitky. Uživatel – věc oprávněně užívá.
Návrh na uzavření pojistné smlouvy („Návrh“) „Návrh“ předkládá převážně pojišťovna jako navrhovatel klientovi – zájemci o pojištění. Po vyplnění a podepsání ze strany klienta (akceptaci) a zástupce pojišťovny se stává pojistnou smlouvou. Originál je uložen u pojišťovny, kopie zůstává již při sjednání pojistníkovi (klientovi).
Neinkasní intervence je informace pro získatele, že je v nově sjednané smlouvě chyba, případně, že jsou nutné doplnit ještě další informace. Někdy je využíváno i pro jiné zprávy pro získatele, které je třeba vyřídit.
Nemovitost je pozemek nebo stavba spojená se zemí pevným základem.
Nepravdivá nebo neúplná odpověď pokud klient na písemný dotaz pojišťovny týkající se sjednávaného pojištění poskytne nepravdivou nebo neúplnou odpověď, hrozí mu ze strany pojišťovny odstoupení od smlouvy nebo snížení či úplné odmítnutí plnění.
Obchodní služba je množina získatelů, kteří zabezpečují prodej produktů ČP a servis klientům.
Odbytné je částka, kterou pojistitel vyplatí v případě, že pojistník písemně požádá o zrušení pojištění, které splňuje předepsané podmínky.
Odcizení je takový čin, při kterém se pachatel zmocní cizí věci za účelem, aby s ní nakládal jako s věcí vlastní.
Odložený počátek pojištění je okamžik, kdy podmínky smlouvy vstoupí v platnost, může být od data sjednání odložen, pokud to pojistné podmínky a pracovní předpisy dovolují (tzn. počátek pojištění není standardní, tj. od 00:00 hodiny druhého dne po podpisu smlouvy, ale podle ujednání v pojistné smlouvě později).
Odmítnutí plnění pojišťovny je jednostranný úkon pojišťovny v případě, kdy zjistí po pojistné události, že její příčinou byla skutečnost, kterou nemohla při sjednávání pojištění zjistit kvůli vědomě nepravdivé nebo neúplné odpovědi klienta. Druhý případ, kdy se pojištění na škodnou událost nevztahuje – viz Zamítnutí plnění
Odstoupení od pojistné smlouvy zjistí-li pojistitel vědomě nepravdivé a neúplné odpovědi, při jejichž znalosti v době uzavření pojistné smlouvy by konkrétní smlouvu neuzavřel.
Omezení plnění pojišťovny je jednostranný úkon pojišťovny v případě, že k pojistné události došlo například pod vlivem alkoholu, drogy nebo omamného prostředku, nebo že při ní byl pojištěný uznán vinným trestným činem, nebo uvedl-li při sjednání smlouvy vědomě nepravdivé či neúplné odpovědi (případy, kdy je možné snížit pojistné plnění, jsou uvedeny v Občanském zákoníku nebo v pojistných podmínkách dané smlouvy).
Opilost je stav vyvolaný požitím alkoholických nápojů nebo psychotropních látek. Je to jedna z okolností, která může mít vliv na snížení nebo odmítnutí pojistného plnění, případně uplatnění postihu.
Oprávněná osoba oprávněnou osobou je osoba, které vzniklo právo na pojistné plnění. Oprávněnou osobou může být pojistník, pojištěný, popř. jiná osoba určená v pojistné smlouvě. U životního pojištění je to osoba, která má právo na plnění v případě smrti pojištěného a je určená v pojistné smlouvě.
Oznámení pojistné události je důležitá povinnost toho, komu vzniklo právo na plnění z pojistné události. Pojistnou událost je nutné oznámit pojišťovně (zpravidla písemně na příslušném formuláři). Ve většině případů hlásí pojistnou událost pojištěný, v případě smrti pojištěného oprávněná osoba nebo dědic. Oznámení je potřeba učinit co nejdříve poté, co pojistná událost nastala, jinak se pojištěný vystavuje nebezpečí promlčení nároku (viz promlčení).
Oznámení změny je písemné sdělení klienta ohlašující nové skutečnosti, které se týkají pojistné smlouvy, např. změna adresy, změna oprávněné osoby, změna způsobu placení pojistného atd. (jakákoliv změna v pojistné smlouvě může být jen písemná, podepsaná oběma účastníky smluvního vztahu).
Penzijní připojištění je dobrovolné připojištění, kterým si dobrovolně občan sjednává některou z forem důchodových výplat. Vyplacená částka se skládá z části složené občanem, státní podpory, úrokové části a valorizace.
Platnost pojistné smlouvy pojistná smlouva je platná dnem podpisu účastníků a zakládá právo i povinnost na placení pojistného.
Plná moc je prohlášení zastoupeného subjektu (zmocnitele) o oprávněnosti jiného subjektu (zmocněnce) k jednání jménem zastoupeného ve věci týkající se pojištění. Musí mít písemnou formu. Nemusí být ověřená notářem.
Počátek pojištění je okamžik sjednaný v pojistné smlouvě nebo od 00.00 hod příštího dne, kdy je smlouva účinná. Zakládá právo účastníků smlouvy na plnění.
Počátek pojištění den, kterým obvykle vzniká povinnost pojistitele plnit z pojistné události, pojistná smlouva nabyla účinnosti.
Podíl na výnosech z rezerv pojistného je částka, která se každoročně připisuje k platným pojistným smlouvám životního pojištění podle zásad a ve výši stanovené pojistitelem.
Podpojištění je pojištění, u kterého byla pojistná částka stanovena nižší, než která svou hodnotou odpovídá skutečnosti. Pokud je pojistná částka nižší než pojistná hodnota pojištěné věci nebo souboru věcí v době bezprostředně před pojistnou událostí, poskytne pojistitel pojistné plnění ve výši, která je ve stejném poměru ke škodě, jako je pojistná částka k této pojistné hodnotě (podpojištění). To neplatí u pojištění prvního rizika. Pokud je pojistná částka vyšší, než pojistná hodnota pojištěné věci nebo souboru věcí v době bezprostředně před pojistnou událostí, poskytne pojistitel pojistné plnění maximálně ve výši této pojistné hodnoty. Uplatňuje se u majetkových pojištění.
Področní placení je způsob placení pojistného, kde je více než jedna splátka pojistného ročně.
Pojistitel je právnická osoba mající oprávnění k pojišťovací činnosti na území ČR. Její činnost, práva a povinnosti jsou upraveny zvláštními předpisy.
Pojistka je písemné potvrzení o uzavření pojistné smlouvy, které pojistitel vydává osobě, se kterou uzavřel pojistnou smlouvu – s uvedením přiděleného čísla pojistné smlouvy a příslušné agentury správy pojištění (nemá povahu cenného papíru).
Pojistná událost je nahodilá událost, která je v pojistné smlouvě blíže označena a je s ní spojena povinnost pojistitele plnit. V majetkových pojištěních se jedná zejména o:

 • poškození věci,
 • zničení věci,
 • odcizení věci,
 • ztrátu věci nebo její části.

(Poznámka: základním prvkem pojistné události musí být nahodilost vzniku dané skutečnosti, např. zlomení hřídele, nikoliv „zákonitost“, např. koroze, opotřebení). V životním a úrazovém pojištění může být pojistnou událostí smrt, dožití se konce pojištění, resp. počátku výplaty důchodu, úraz, závažná onemocnění, plná invalidita.

Pojistná částka (pojistná hodnota) je smluvně dohodnutá finanční částka v pojistné smlouvě, která představuje:

 • pojištění majetku – jako nejvyšší plnění pojišťovny,
 • pojištění osob – jako přímé plnění v této hodnotě nebo jako základ pro výpočet plnění v případě pojistné události při splnění ustanovení všeobecných pojistných podmínek a smluvních ujednání pojistné smlouvy.
Pojistná doba je časový úsek, který je uveden v pojistné smlouvě a po který je poskytována pojištěnému pojistná ochrana. Je to doba od počátku do konce pojištění. Pojistitel plní z pojistných událostí, které nastanou v průběhu pojistné doby.
Pojistná matematika je samostatné odvětví aplikované matematiky, jehož předmětem je hodnocení nejistých nahodilých skutečností. Užívá teorie počtu pravděpodobnosti, zákona velkých čísel a výsledků statistických šetření. Je jedním ze základních nástrojů každé pojišťovny. Mezi její hlavní úkoly patří kalkulace sazeb pojistného, kalkulace rezerv nebo odbytného, výpočtu podílu na zisku atd.
Pojistná smlouva je smlouva uzavřená v písemné formě, kterou se zavazuje pojistitel poskytnout pojistné plnění, nastane-li nahodilá událost označená ve smlouvě, a druhá smluvní strana (pojistník) se zavazuje platit pojistné. Součástí pojistné smlouvy jsou všeobecné pojistné podmínky.
Pojistné je cena za poskytnutou pojistnou ochranu. Nejčastěji se lze s pojistným setkat v těchto případech:

 • první pojistné = pojistné placené na první pojistné období,
 • následné pojistné = pojistné placené na další pojistná období,
 • přijaté pojistné = skutečně zaplacené a do účetních dokladů zahrnuté pojistné,
 • ryzí pojistné =stanoveno pojistně matematicky k pokrytí rizika (pojistné události + rezervy),
 • rizikové pojistné = nevytváří rezervu, slouží k úhradě rizika,
 • brutto pojistné = celkové pojistné (ryzí + náklady + zisk),
 • běžné pojistné = pojistné placené opakovaně za dohodnutá pojistná období, což je zpravidla rok, pololetí, čtvrtletí nebo měsíc,
 • jednorázové pojistné = pojistné, které je placeno najednou za celou dobu trvání pojištění v okamžiku uzavření pojistné smlouvy,
 • předepsané pojistné, předpis = pojistné, které je stanovené na dohodnuté pojistné období. Neuhrazením ve stanovené (nebo dohodnuté) lhůtě pojištění zaniká a pojišťovna má nárok na dlužné pojistné,
 • předplacené pojistné = je považováno za jednorázové pojistné, které snižuje běžně placené pojistné během celé doby placení pojistného. Pojištění s předplaceným pojistným je posuzováno jako pojištění za běžně placené pojistné,
 • příslušné pojistné (zasloužené pojistné) = znamená též předepsané pojistné – změna stavu rezervy na pojistné jiných období, tj. předepsané pojistné patřící do daného účetního období,
 • přijaté pojistné = úhrn všech plateb pojistného, které pojišťovna přijala za dané období.
Pojistné podmínky je soubor psaných podmínek za nichž vzniká, zaniká a je pojištění provozováno. Jsou závazné pro obě strany a pojistitel se od nich může odchýlit jen v případě, pokud je to ve prospěch pojištěného. Jsou součástí pojistné smlouvy.
Pojistné riziko jedná se o riziko, na které může komerční pojišťovna uzavřít pojistnou smlouvu na základě pojistných podmínek. Pojistné riziko musí splňovat několik podmínek, a to:

 • riziko musí být identifikovatelné,
 • způsobená újma musí být vyčíslitelná,
 • výskyt pojistné události musí být náhodný,
 • pojištění rizika musí být ekonomicky přijatelné pro pojištěného, pojistníka i komerční pojišťovnu.
Pojistné období je časový interval dohodnutý v pojistné smlouvě pro placení pojistného. Délka pojistného období je jedním z faktorů, na základě kterých jsou poskytovány slevy na pojistném (měsíc, čtvrtletí, pololetí, rok).
Pojistné plnění (plnění pojišťovny) je nárok pojištěného vůči pojišťovně, který vznikl v důsledku pojistné události.
Pojistné rezervy zabezpečují klientům krytí závazků pojišťovny v budoucnu splatných. Finanční prostředky rezerv se dělí na rezervy pro životní a neživotní pojištění. Nejméně 30% průměrného ročního stavu prostředků rezerv musí být uloženo v bance nebo v pobočce zahraniční banky, které bylo povoleno působit jako banka na území ČR.
Pojistník je fyzická nebo právnická osoba, která s pojistitelem uzavřela pojistnou smlouvu a v pojistné smlouvě se zavázala k placení pojistného.
Pojištění (z hlediska práva) je právní akt na základě zákona nebo založený smlouvou. Základní právní úpravu pojištění jak fyzických, tak právnických osob určuje obecně Občanský zákoník. Jedná se o vztah závazkový.
Pojištění (z hlediska věcného obsahu) forma organizovaného centralizovaného fondu z decentralizovaných zdrojů. Je zaměřeno na tvorbu rezerv a jejich používání k úhradě potřeb vznikajících v souvislosti s negativními důsledky nahodilosti. Jedná se o přesun rizika z pojišťovaného subjektu na pojistitele.
Pojištění dobrovolné je smluvní pojištění vznikající na základě potřeby pojištěného smlouvou. Je to forma vzniku pojištění.
Pojištění povinné vzniká na základě pojistné smlouvy jako pojištění odpovědnosti za škodu. Je upraveno příslušným zákonem, který ukládá subjektům provozující nějakou (obecně nebezpečnou činnost) před zahájením činností se prokázat uzavřením pojistné smlouvy.
Pojištění sdružená jsou pojištění, která zahrnují v jedné pojistné smlouvě několik rizik, která je možno jinak zařadit do samostatných odvětví.
Pojištění zákonné vzniká ze zákona a každý, kdo provozuje příslušnou činnost je ze zákona pojištěn, bez ohledu na to, zda uzavřel nebo neuzavřel pojistnou smlouvu. V současné době je v provozu pouze „zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatelů za škody vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání“. Toto pojištění provozují Česká pojišťovna, a. s., a Kooperativa, a. s.
Pojištěný je ten, na jehož majetek, život, zdraví nebo odpovědnost za škodu se pojištění vztahuje.
Pojišťovna viz termín „Pojistitel“.
Požár je oheň, který vznikl mimo ohniště, nebo který určené ohniště opustil. Platí, že ne každý oheň je požár, ale každý požár je oheň.
Pracovník obchodní služby sjednává nové obchody, poskytuje klientům servis stávajících smluv a případně vykonává řídicí činnost (řídí obchodní skupinu(y); jeho vztah k ČP je založen na základě Zákoníku práce nebo Obchodního zákoníku.
Produkce je výkon obchodní služby vyjádřený hodnotou sjednaných pojistných smluv vykázaných za určité časové období.
Prolongace je obnova smluv. Je to prodloužení pojistné smlouvy po ukončení pojistné doby beze změny pojistné smlouvy. Obchodník má nárok na celou provizi. Platí pro majetkové pojištění.
Promlčení práva na plnění z pojištění nastává tehdy, nebylo-li právo uplatněno ve lhůtě stanovené zákonem; promlčecí doba pro právo na plnění z pojištění je tři roky a začíná běžet jeden rok od data, kdy nastala pojistná událost, to znamená čtyři roky od pojistné události.
Předložená produkce je produkce, která byla sjednána získateli. Část této produkce nemusí být připsána na kmen z důvodu nepřijatelnosti rizika, případně chyb při sjednání pojistky
Připojištění je rozšíření základního rozsahu pojištění o další rizika nebo místní platnost pojištění.
Příslušenství věci jsou věci, které náležejí vlastníku věci hlavní a jsou jim určeny k tomu, aby byly s hlavní věci trvale užívány. Odcizením nebo zničením příslušenství se věc hlavní neznehodnocuje.
Redukce pojištění znamená takovou změnu pojištění, při níž se v důsledku neplacení pojistného redukují nároky z pojištění bez dalšího placení pojistného.
Rezervotvorné pojištění pojištění, v jehož průběhu se vytváří prostředky, které budou pojištěnému vyplaceny v budoucnu. U životních pojištění se používá názvu „kapitálové pojištění“.
Rizikové pojištění pojištění, které je sjednáno pro případ určitého rizika, které však nemusí nastat. Zaplacené pojistné se nevrací.
Řízení expertů oprávněná osoba a pojišťovna se v případě neshody o výši pojistného plnění mohou dohodnout, že výše pojistného plnění bude stanovena řízením expertů. Řízení expertů může být rozšířeno i na ostatní předpoklady vzniku nároku na plnění (poznámka: pravidla pro řízení expertů musí být ujednána v pojistné smlouvě, ve starších druzích pojistných smluv toto nebylo zahrnuto).
Sazba pojistného je platba za pojistnou ochranu, která je stanovena metodami pojistné matematiky v souladu s pojistně technickými zásadami. Sazbou označujeme souhrn konkrétních rizik v pojistné smlouvě; jednotlivé sazby jsou uvedeny v sazebníku.
SINK je způsob placení pojistného, souhlas klienta k inkasu z jeho účtu
SIPO je způsob placení pojistného, sdružené inkaso plateb obyvatelstva.
Slevy na pojistném vypočítávají se až z celkového pojistného za všechna pojištění sjednaná v jedné a téže pojistné smlouvě. Mohou být různého druhu:

 • slevy pojistně technické – např. slevy za způsob placení pojistného, za spoluúčast, bonus,
 • slevy obchodní – např. v rámci různých marketingových akcí apod.
Smluvní ujednání je jednání mezi pojistitelem a pojistníkem, které konkretizuje a doplňuje všeobecné pojistné podmínky, případně doplňkové pojistné podmínky, obsažené v návrhu na uzavření pojištění.
Solventnost je obecná schopnost právnické nebo fyzické osoby plnit na sebe vzaté peněžní závazky.
Součást věci je vše, co k věci podle její povahy náleží a nemůže být odděleno, aniž by se tím věc znehodnotila. Tímto znehodnocením se rozumí znehodnocení po stránce funkční, tj. odnětí věci jejímu účelu pro nějž byla určena, popřípadě významné porušení její funkce pro tento účel.
Soupojištění je formou rozložení rizika, které je založeno na principu, že se více pojistitelů podílí na krytí jednoho rizika. Vzniká na základě smlouvy mezi pojištěným a více pojistiteli, z nichž jeden je pojistitelem hlavním. Každý z pojistitelů se podílí na pojistném riziku smluvně dohodnutým procentem. Smlouvy o soupojištění se používá především u velkých rizik.
Spoluúčast je smluvně dohodnutá částka určená procentuálně nebo pevnou částkou, kterou se pojištěný podílí na každé škodní události (v majetkovém pojištění).
Správa pojištění je soubor činností směřujících k udržení a aktualizaci stavu pojistných smluv.
Storno označuje zrušení či zánik pojistné smlouvy, příp. znamená také odúčtování příslušné provize (storno získatelské provize).
Superprovize část provize určena k vyplacení získateli vyššího stupně v rámci strukturovaného obchodního zájmu.
Škodná událost v pojištění odpovědnosti za škodu se jako škodná událost označuje pojištěným oznámená událost, která může být důvodem ke vzniku práva na plnění pojišťovny. Z jedné škodné události může být více pojistných událostí.
Škodní průběh je procentuální vyjádření poměru mezi přijatým pojistným za určitou dobu a vyplaceným pojistným plněním za stejný časový interval.
Taxace je proces zpracování návrhů pojistných smluv od jejich převzetí od obchodu po zavedení do systému a vyhotovení pojistek. Pracovníci taxace provádějí podrobnou technickou kontrolu dat na návrhu uzavřených pojistných smluv (zda jsou vyplněna všechna pole, zda jsou všechny doklady, zda jsou doklady a návrh podepsány klientem i poradcem atd.), provádějí ocenění rizika a změny pojištění za dobu jejich trvání.
Trvalé následky úrazu podmínka vzniku jednoho druhu pojistného plnění z úrazového pojištění. Jde o setrvalý, již dále neměnný stav lidského organismu jako následek úrazu. Může to být ztráta orgánu, údu nebo jiných částí těla, příp. jejich trvalé poškození. Rozsah trvalých následků se zjišťuje až po jejich ustálení, příp. ke konci stanovené lhůty (3 roky od úrazu), jestliže se neustálily.
Účastníci pojištění jsou zejména pojištěný, pojišťovna (pojistitel) a také ten, kdo pojistnou smlouvu sjednal (pojistník).
Upomínka je složenka, zasílaná klientovi, jestliže nezaplatil včas pojistné – u pojistky vznikl dluh. Tato složenka je vystavena na celou dlužnou částku + manipulační poplatek (5 Kč).
Úraz je definován jako neočekávané a náhlé působení zevních sil nebo vlastní tělesné síly nebo neočekávané a nepřerušované působení vysokých nebo nízkých teplot, plynů či par, záření a jedů (s výjimkou mikrobiálních a látek imunotoxických), kterým bylo pojištěnému způsobeno tělesné poškození nebo smrt. Upřesněním a výlukami se zabývají pojistné podmínky a smluvní ujednání.
Úrazové pojištění pojištění pro případ tělesného poškození úrazem.
Vandalismus není definován ani v trestním právu. Jde o úmyslné poškozování nebo ničení cizí věci, zpravidla vyvolané negativními až agresivními sklony jednající osoby – vandala.
Vícenásobné pojištění situace, kdy je táž věc pojištěna pro stejný případ u více pojistitelů.
Vlastnictví
 • osobní vlastnictví – vztah subjektu k věcem z kterého vzniká práva a povinnosti.
 • spoluvlastnictví – podílové nebo bezpodílové
 • společné jmění manželů – dříve bezpodílové vlastnictví manželů (BSM). Předmětem může být vše, co je předmětem osobního vlastnictví a co bylo nabyto za trvání manželství, kromě
  • věcí získaných dědictvím
  • věci získané osobním darem
  • věci, které svojí povahou slouží výhradně jen jednomu manželu.

  věci, které měla manželka nebo manžel před uzavřením sňatku zůstávají ve výlučném vlastnictví každého z nich.

 • podílové spoluvlastnictví – vyjadřuje míru, jakou se podílejí na právech a povinnostech vyplývajících ze spoluvlastnictví ke společné věci. Není-li jejich podíl stanoven právním předpisem nebo dohodou, jsou jejich podíly stejné.
Vstupní věk stanoví se na celé roky. Je to věk pojišťované osoby ke sjednanému datu počátku pojištění. Stanoví se jako rozdíl kalendářního roku počátku pojištění a kalendářního roku narození pojišťované osoby.
Všeobecné pojistné podmínky (VPP) obsahují vymezení pojistné události, výluky z pojištění, rozsah a splatnost pojistného plnění, stanoví povinnosti pojištěného a pojednávají o důsledcích jejich neplnění. Dále vysvětlují některé základní pojmy (pojistná doba, pojistné období, počátek a konec pojištění, doba splatnosti, zánik pojištění atd.) i principy, podle kterých se budou pojištění podílet na případných přebytcích pojistného. VPP tvoří pojistitel a jsou součástí pojistné smlouvy.
Vypojistkovaná produkce je produkce, u které bylo v taxaci riziko ohodnoceno jako přijatelné a je připsána na kmen. Oproti předložené produkci je snížena o pojistky, kde bylo riziko nepřijatelné.
Výpověď je jednostranně právní akt směřující k zániku pojistné smlouvy (PS) ze strany pojistníka nebo pojistitele. Podmínka – výpověď PS je dána písemně.
Výroční den počátku pojištění je den, který se číslem dne v měsíci a pojmenováním měsíce shoduje se dnem počátku pojištění.
Zábrana škod je činnost směřující k předcházení škodám a jejich minimalizaci. Jde o důležitou činnost každé pojišťovny
Zábranná činnost (pojišťovny) je činnost zaměřená na financování opatření sloužících k předcházení škodám nebo ke snížení jejich rozsahu. K tomuto účelu se využívá fondu zábrany škod.
Zajištění zjednodušeně řečeno se jedná o pojištění pojistitele. Rozvržení pojistných rizik na základě zajišťovacích smluv, které umožňují za úhradu (tzv. zajistné) přenést na zajistitele část převzatých rizik.
Zajištění – Škodní nadměrek zajištění škodního nadměrku je založeno na určitém limitu škodních náhrad. Limitem je výše náhrady u jedné škody nebo souhrn několika škodních náhrad z jednoho odvětví. Pro náhrady přesahují limit sjednává pojistitel zajištění.
Zajištění fakultativní jde o zjištění případ od případu, kdy obě strany se samostatně rozhodují o zajištění. Obvykle se používá jako doplněk ostatních způsobů zajištění.
Zajištění obligatorní pojistitel (cedent) se zavazuje zajišťovat určitá, ve smlouvě specifikovaná rizika a zajistitel se zavazuje tato rizika do výše stanovené smlouvou převzít. Používá se ke krytí opakujících se rizik obdobné povahy, kdy pojistné částky se pohybují v určitém rozmezí.
Základní práva a povinnosti pojistitele
 • práva:
  • právo na pojistné
  • právo na snížení pojistného plnění
  • právo na postih
 • povinnosti:
  • poskytnout pojistné plnění v případě pojistné události
  • poskytnout pojištěnému na požádání přiměřenou pojistnou zálohu na pojistné plnění
Základní práva a povinnosti pojištěného, případně toho, kdo pojistnou smlouvu uzavřel
 • práva:
  • právo na pojistné plnění v případě pojistné události
  • případně právo na přiměřenou zálohu na pojistné plnění
  • právo být seznámen s rozsahem a obsahem pojištění
 • povinnosti:
  • platit pojistné ve sjednaných lhůtách
  • pravdivě a úplně odpovědět na písemné dotazy pojistitele
  • v případě, že nastala pojistná událost, tuto skutečnost bez zbytečného odkladu písemně oznámit, dát pravdivé vysvětlení o jejím vzniku a rozsahu následků, předložit potřebné doklady, které si pojistitel vyžádá. Základní práva a povinnosti z pojištění jsou obsaženy v Občanském zákoníku, práva a povinnosti vztahující se ke konkrétní pojistné smlouvě jsou obsaženy v příslušných všeobecných pojistných podmínkách a ve smluvních ujednáních, která rovněž tvoří součást pojistné smlouvy.
Zákonný zástupce je osoba, která je na základě zákona nebo na základě rozhodnutí soudu oprávněna zastupovat osoby, které např. nejsou způsobilé k právním úkonům. Osoby, které nejsou způsobilé k právním úkonům, jsou nezletilci a osoby, jejichž způsobilost k právním úkonům byla omezena nebo které jí byly soudem zbaveny.
Záloha na plnění je výplata části předpokládaného pojistného plnění před ukončením likvidace.
Zamítnutí plnění je ukončení likvidace hlášené škody, u které nebylo prokázáno, že se jedná o pojistnou událost. Viz Odmítnutí plnění.
Zánik povinnosti platit pojistné je smluvně ujednán u stanovených sazeb (např. u sdruženého pojištění mládeže).
Zánik smluvního pojištění může nastat např. (vždy záleží na konkrétních pojistných podmínkách a smluvním ujednání daného druhu pojištění):

 • Uplynutím pojistné doby – pojištění zaniká bez dalšího právního úkonu.
 • Zánikem pojištěného rizika – odpadá možnost, že by mohla vzniknout pojistná událost.
 • Změnou vlastníka – změnou vlastníka pojištěné věci pojištění zaniká, nestanoví-li pojistné podmínky jinak.
 • Pojistnou událostí – nahodilou událostí, se kterou je spojen vznik povinnosti pojistitele plnit, např. smrtí pojištěného nebo dožitím se konce pojištění.
 • Výpovědí – ze strany klienta u běžně placeného pojistného musí být výpověď doručena alespoň šest týdnů před koncem pojistného období (před splatností), což platí pro obě smluvní strany. Pojistitel však nesmí vypovědět pojištění osob s výjimkou pojištění úrazu. Lze dohodnout možnost výpovědi obou smluvních stran do dvou měsíců od uzavření smlouvy. Výpovědní lhůta je pak osmidenní a jejím uplynutím pojištění zaniká.
 • Dohodou – tj. dvoustranným právním aktem mezi pojistitelem a pojištěným.
 • Odstoupením od pojistné smlouvy – pojistitel prokazatelně zjistí vědomě nepravdivé nebo neúplné odpovědi na své dotazy, při jejichž znalosti v době sjednání by konkrétní pojistnou smlouvu neuzavřel.
 • Odmítnutím plnění – dozví-li se pojistitel až po pojistné události, že její příčinou je skutečnost, kterou pro vědomě nepravdivé nebo neúplné odpovědi nemohl zjistit při sjednávání pojištění a která po uzavření pojistné smlouvy byla podstatná, je oprávněn plnění odmítnout, čímž pojištění zanikne.
 • Neplacením pojistného – nezaplacením prvního nebo jednorázového pojistného do tří měsíců od splatnosti. Uplynutím této lhůty pojištění zaniká. U dalšího běžného pojistného je tato lhůta šestiměsíční. Včasnou dohodou lze však tyto lhůty prodloužit. Je-li zaplacena jen část pojistného, následují tytéž důsledky, jako by pojistné nebylo zaplaceno vůbec.
Zdaňování pojistná plnění se zdaňují. Zdaňuje se rozdíl mezi plněním z pojištění pro případ dožití a zaplaceným pojistným, dále plnění nahrazující příjem ze závislé činnosti. Plnění z úrazových pojištění a plnění, kde pojistnou událostí byla smrt pojištěného, se nezdaňují. Nezdaňují se ani důchody z titulu invalidity pojištěného a důchody pro pozůstalé. Plátcem daně je Česká pojišťovna, která je povinna daň spočítat a odvést. Tím je daňová povinnost poplatníků splněna.
Zproštění od placení pojistného je pojištění osob s pojistným rizikem pojistitele. Pojištěný nemusí platit běžné pojistné v případě, že mu byl přiznán plný invalidní důchod ve smyslu pojistných podmínek. Nároky z pojištění přitom zůstávají zachovány.
Způsobilost k právním úkonům je způsobilost člověka vlastními právními úkony nabývat práva a povinnosti. V plném rozsahu vzniká způsobilost k právním úkonům dosažením zletilosti (tj. dovršením osmnáctého roku věku nebo před dovršením osmnáctého roku uzavřením manželství).
Zrušení pojištění s výplatou odbytného je-li u životního pojištění za běžné pojistné zaplaceno pojistné alespoň za dva roky trvání pojištění a pojistná smlouva trvá déle než dva roky (u vybraných sazeb životního pojištění se zkrácenou dobou placení za jeden rok), vyplatí pojišťovna na základě písemné žádosti klienta odbytné, jehož výše je určena podle pojistně technických zásad. U pojištění s předplaceným pojistným vzniká právo na odbytné po zaplacení předplaceného pojistného. U pojištění za jednorázové pojistné, sjednaného na dobu delší než jeden rok, vzniká právo na odbytné po zaplacení jednorázového pojistného. Výplatou odbytného pojištění zaniká.
Živelní událost pro účely pojištění je to zejména: požár, výbuch, blesk, vichřice, povodeň, záplava, krupobití, sesuv půdy, zřícení skal nebo zemin, pád stromů, stožárů a jiných předmětů, zemětřesení. V některých pojištěních nemusí být zahrnuta všechna tato rizika.
Životní pojištění je pojištění pro případ smrti pojištěného, pro případ dožití pojištěného určitého věku nebo pro případ jiné pojistné události.

Slovíčka ke stažení