Zajištění stáří

Penzijní připojištění

se státním příspěvkem a  s příspěvkem zaměstnavatele

Cílem penzijního připojištění je zvýšit účastníkovi jeho příjem v poproduktivním věku nad úroveň důchodu ze státního důchodového pojištění o prostředky, které mu po splnění stanovených podmínek bude vyplácet penzijní fond. Prostředky na účtu účastníka jsou vytvářeny jeho pravidelnými úložkami. K těm jsou pravidelně připisovány státní příspěvky a veškeré prostředky na účtu jsou zhodnocovány podíly na výsledcích hospodaření penzijního fondu.

Podíly na zisku nejsou daněny v průběhu spoření, ale až při výplatě dávky, a tak mohou být během spoření celé dále zhodnocovány. Klientem penzijního fondu se může stát osoba starší 18 let s trvalým pobytem na území ČR s minimálním měsíčním příspěvkem 100 Kč. Místo účastníka může příspěvky nebo jejich část platit jiná osoba, kterou může být i jeho zaměstnavatel.

Typy penzijního připojištění:

STAROBNÍ PENZE

 • Starobní penze je základní dávkou z penzijního připojištění. Podmínkou pro její přiznání je dosažení věku účastníka 60 let nebo přiznání starobního důchodu z důchodového pojištění a současně splnění podmínky minimální pojištěné doby 60 měsíců (tj. doby po kterou účastník platí sjednané příspěvky). Starobní penze se vyplácí doživotně. Její výše se stanoví na základě výpočtu podle příspěvkového principu, z úhrnu všech prostředků evidovaných fondem ve prospěch účastníka.
 • Tři typy starobní penze – doživotní penze, doživotní penze se zaručenou výplatou po stanovenou dobu, doživotní penze s prodlouženou dobou výplaty.

VÝSLUHOVÁ PENZE

 • Výsluhová penze je dávka, která má umožnit účastníkovi za splnění stanovených podmínek vybrat si část prostředků z fondu před vznikem nároku na starobní penzi. Podmínkou pro přiznání výsluhové penze je splnění minimální pojištěné doby, která v tomto případě činí 180 měsíců. Výsluhová penze je vyplácena doživotně na základě příspěvkového principu z části prostředků evidovaných ve prospěch výsluhové penze (včetně státních příspěvků a příslušného podílu na výnosech) za dobu od sjednání výsluhové penze do uplatnění nároku na její výplatu, kterou stanoví účastník v žádosti o výplatu (podle typu penzijního plánu maximálně 50%).
 • Tři typy výsluhové penze – doživotní penze, doživotní penze se zaručenou výplatou po stanovenou dobu, doživotní s prodlouženou dobou výplaty.

POZŮSTALOSTNÍ PENZE

 • Pozůstalostní penze, na kterou účastník neplatí zvláštní příspěvky, je dávka, která má zajistit výplatu části dávek oprávněným osobám po úmrtí účastníka. Podmínkou pro přiznání pozůstalostí penze je splnění minimální pojištěné doby, která v tomto případě činí 36 měsíců. Pozůstalostní penze se sjednává při uzavření smlouvy vyplněním oprávněných osob, během trvání pojištění dodatkem ke smlouvě nebo požádáním o doživotní starobní penzi se zaručenou dobou výplaty. Účastník si může sjednat dobu výplaty 1-15 let, pokud ji ve smlouvě nesjedná, určí dobu výplaty oprávněná osoba. Pokud již účastníkovi byla vyplácena starobní penze, pozůstalostní penze se vyplácí po stanovenou dobu ve výši starobní penze vyplácené v den vzniku nároku (v den úmrtí účastníka). Pokud ještě účastníkovi nebyla vyplácena starobní penze, výše pozůstalostní penze se stanoví na základě výpočtu penze na stanovenou dobu podle příspěvkového principu z úhrnu prostředků evidovaných fondem ve prospěch účastníka v okamžiku vzniku nároku na pozůstalostní penzi.

INVALIDNÍ PENZE

 • Invalidní penze, na kterou účastník neplatí zvláštní příspěvky.
 • Podmínkou pro přiznání invalidní penze je přiznání invalidního důchodu (ne částečného) z důchodového pojištění a splnění minimální pojištěné doby, která v tomto případě činí 36 měsíců. Invalidní penze je vyplácena doživotně na základě výpočtu podle příspěvkového principu z části úhrnné výše prostředků evidovaných ve prospěch účastníka ke dni vzniku nároku na výplatu penze, kterou stanoví účastník (0–100%) v žádosti o výplatu.
  Místo penzí může účastník čerpat jednorázové vyrovnání.

Forma výplaty:

JEDNORÁZOVÉ VYROVNÁNÍ

 • částka naspořených peněz včetně příspěvků zaměstnavatele + státní příspěvky a podíly na výnosech fondu.

ODBYTNÉ

 • Odbytné je dávka, na kterou má nárok účastník, který zaplatil příspěvky alespoň na 12 kalendářních měsíců, připojištění zaniklo výpovědí nebo dohodou, není mu vyplácena penze ani nepřestoupil do jiného fondu a jeho penzijní připojištění trvalo alespoň 12 měsíců. Nárok na odbytné mají dále oprávněné osoby určené ve smlouvě, pokud účastník zemřel a nebyla mu vyplácena penze nebo vyplaceno jednorázové vyrovnání a pokud nevznikl nárok na pozůstalostní penzi, nebo pokud se nároku na pozůstalostní penzi všechny oprávněné osoby písemně vzdaly. Pokud nebyly oprávněné osoby ve smlouvě určeny, stává se částka ve výši odbytného předmětem dědictví, pokud jsou dědici. Částka odbytného se stanoví jako úhrn příspěvků zaplacených ve prospěch účastníka a odpovídajícího podílu na výnosech hospodaření – bez státního příspěvku a výnosů ze státního příspěvku!

Vlastní příspěvky zaměstnanců:

 • Státní příspěvek – z vlastního příspěvku placeného zaměstnancem až do výše 150 Kč měsíčně tj. 1 800 Kč ročně.
 • Daňové výhody – možnost snížení daňového základu o zaplacené vlastní příspěvky až do výše 12 000 Kč ročně.

Výhody pro zaměstnavatele

 • příspěvek zaměstnavatele na účet zaměstnance lze zahrnout do nákladů zaměstnavatele až do výše 3% vyměřovacího základu pro pojistné na sociální a zdravotní zabezpečení zaměstnance
 • úspora odvodů na sociální a zdravotní pojištění, z příspěvků, zaměstnavatel neplatí pojistné na zdravotní a sociální zabezpečení
 • výše příspěvku, který zaměstnavatel poukazuje svým zaměstnancům na penzijní připojištění, může být stanovena buď jako fixní částka nebo jako procento z hrubé mzdy

Výhody pro zaměstnance

 • od základu daně z příjmů ve zdaňovacím období lze odečíst platbu příspěvků poplatníkem na penzijní připojištění
 • částka, kterou lze odečíst, se rovná úhrnu zaplacených příspěvků za zdaňovací období sníženému o 6000 Kč
 • maximální částka, kterou má účastník právo odečíst je 12 000 Kč za rok, což znamená, že nejvyšší daňové úlevy dosáhne účastník při měsíční úložce ve výši 1500 Kč
 • příspěvky zaměstnavatele jsou osvobozeny od daně z příjmů až do výše 5 % vyměřovacího základu a odvodů na sociální a zdravotní pojištění