Přeskočit na obsah
  Úvodní stránka > Dokumenty > Informace o přístupu k udržitelnosti v oblasti finančních služeb

Informace o přístupu k udržitelnosti v oblasti finančních služeb

1. Úvod

Cílem tohoto dokumentu je transparentně informovat zájemce o služby společnosti PROMISE Broker s.r.o., se sídlem Novohospodská 147, 261 01 Příbram, IČ: 28542321 jako samostatného zprostředkovatele pojištění (dále jen „Společnost“) nebo klienty Společnosti o přístupu Společnosti k otázkám udržitelnosti v oblasti finančních služeb, a to v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/2088 ze dne 27. listopadu 2019 o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb (dále jen „Nařízení SFDR“), které je účinné od 10. března 2021 (s výjimkou určitých ustanovení).

Nařízení SFDR stanoví harmonizovaná pravidla pro účastníky finančního trhu a finanční poradce, jež se týkají transparentnosti, pokud jde o začleňování rizik týkajících se udržitelnosti a zohledňování nepříznivých dopadů na udržitelnost do jejich postupů a o poskytování informací souvisejících s udržitelností ve vztahu k finančním produktům.

Společnost je dle definic uvedených v Nařízení SFDR finančním poradcem (tj. poskytovatelem poradenství při distribuci rezervotvorného životního pojištění), a proto na ní určité povinnosti stanovené Nařízením SFDR dopadají.

2. Výklad některých pojmů

Pro účely Nařízení SFDR se rozumí:

a) „udržitelnou investicí“ investice do hospodářské činnosti, která přispívá k environmentálním cílům, jako jsou investice měřené například klíčovými ukazateli pro účinnost zdrojů ohledně využívání energie, energie z obnovitelných zdrojů, surovin, vody a půdy, produkce odpadů, emisí skleníkových plynů, nebo ukazateli jejího dopadu na biologickou rozmanitost a oběhové hospodářství, nebo investice do hospodářské činnosti, která přispívá k sociálním cílům, zejména investice, která přispívá k řešení nerovnosti, nebo investice podporující sociální soudržnost, sociální integraci a pracovněprávní vztahy nebo investice do lidského kapitálu nebo hospodářsky či sociálně znevýhodněných komunit, za předpokladu, že tyto investice významně nepoškozují žádný z uvedených cílů a společnosti, do nichž je investováno, dodržují postupy řádné správy a řízení, zejména ohledně řádných struktur řízení, vztahů se zaměstnanci, odměňování příslušných zaměstnanců a dodržování daňových předpisů;

b) „rizikem týkajícím se udržitelnosti“ událost nebo situace v environmentální nebo sociální oblasti nebo v oblasti správy a řízení, která by v případě, že by nastala, mohla mít skutečný nebo možný významný nepříznivý dopad na hodnotu investice;

c) „faktory udržitelnosti“ environmentální, sociální a zaměstnanecké otázky, dodržování lidských práv a otázky boje proti korupci a úplatkářství.

3. Distribuce rezervotvorného pojištění

Společnost je samostatným zprostředkovatelem pojištění poskytujícím poradenství při distribuci rezervotvorného (životního) pojištění a je tak povinna zveřejnit na svých internetových stránkách informace o svých politikách začleňování rizik týkajících se udržitelnosti do svého poradenství a dále informaci o tom, zda ve svém poradenství zohledňuje hlavní nepříznivé dopady na faktory udržitelnosti. Tyto povinnosti plní Společnost zejména prostřednictvím tohoto dokumentu.

Společnost při poskytování rady ve vztahu k rezervotvornému pojištění zohledňuje hlavní nepříznivé dopady na faktory udržitelnosti, a to zejména prostřednictvím následujících postupů (tj. politik začleňování rizik týkajících se udržitelnosti):

Společnost začlenila oblast udržitelnosti do svého systému řízení pojistných produktů;
Při stanovení cílového trhu konkrétního pojistného produktu s rezervotvornou (investiční) složkou (tj. rezervotvorné životní pojištění) zohledňuje Společnost i to, zda má finanční (investiční) nástroj tvořící rezervotvornou složku pojistného produktu za cíl podporovat enviromentální nebo sociální vlastnosti, nebo zda má za cíl příznivý dopad na životní prostředí a společnost, případně zda nemá ani jeden z těchto cílů*;
Pokud je to možné (např. vzhledem k potřebám a cílům klienta), Společnost doporučí klientovi spíše pojistný produkt s rezervotvornou složkou tvořenou finančním (investičním) nástrojem, který má za cíl podporovat enviromentální nebo sociální vlastnosti nebo který má za cíl příznivý dopad na životní prostředí a společnost.

Společnost je dále dle Nařízení SFDR povinna před poskytnutím poradenství informovat své klienty o

způsobu, jakým jsou rizika týkající se udržitelnosti začleňována do jejího poradenství;
výsledku posouzení pravděpodobných dopadů rizik týkajících se udržitelnosti na návratnost finančních produktů tvořících rezervotvornou složku doporučovaného pojistného produktu.

První z výše uvedených informací poskytuje Společnost svým klientům právě prostřednictvím tohoto dokumentu, který je součástí dokumentace předávané klientům před poskytnutím služeb. O výsledku posouzení pravděpodobných dopadů rizik týkajících se udržitelnosti na návratnost finančního produktu tvořícího rezervotvornou složku doporučovaného pojistného produktu je Společnost schopna klienta informovat až v rámci poskytování poradenství. Obecně a předem lze klienty pouze informovat o tom, že návratnost jakékoliv investice může být negativně ovlivněna také událostí nebo situací v environmentální nebo sociální oblasti nebo v oblasti správy a řízení.

4. Zásady odměňování

Společnost je dle Nařízení SFDR povinna zahrnout do svých zásad odměňování informace o tom, jak jsou tyto zásady konzistentní se začleňováním rizik týkajících se udržitelnosti, a tyto informace zveřejnit na svých internetových stránkách. Tuto povinnost plní Společnost prostřednictvím tohoto dokumentu.

Zásady odměňování Společnosti jsou konzistentní se začleňováním rizik týkajících se udržitelnosti, jelikož při poskytování služeb klientům žádným způsobem nemotivují pracovníky Společnosti k nadměrnému podstupování rizik ve vztahu k rizikům týkajícím se udržitelnosti.

5. Závěr

Informace uvedené v tomto dokumentu je potřeba vnímat jako úvodní (základní) informace zveřejněné Společností na základě základních povinností stanovených Společnosti Nařízením SFDR, přičemž dojde k jejich upřesnění na základě přijetí navazujících právních předpisů a vydání výkladových stanovisek kompetentními orgány.

PROMISE Broker s.r.o.

——————————————————
* Za předpokladu, že tvůrce pojistného produktu tyto informace již dle Nařízení SFDR zveřejnil zpřístupnil.