Přeskočit na obsah
  Úvodní stránka > Dokumenty > Whistleblowing – oznamovací systém

Whistleblowing – oznamovací systém

Společnost PROMISE Broker s.r.o., IČ: 28542321 (dále „Společnost“) v souladu s ust. § 9 zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále „ZoOO“) a souvisejícími právními předpisy, uveřejňuje informace o způsobu, jakým mohou zaměstnanci Společnosti a další níže uvedené oprávněné osoby (dále „Oznamovatel“) podat oznámení o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít ve Společnosti, nebo u třetí osoby, se kterou Oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti pro Společnost, prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému Společnosti a prostřednictvím vnějšího oznamovacího systému provozovaného Ministerstvem Spravedlnosti a Finančním analytickým úřadem.

1. Jaké protiprávní jednání je možné oznámit

Dle ZoOO je možné oznámit Společnosti nebo příslušnému státnímu orgánu protiprávní jednání, které:

      a) má znaky trestného činu;
      b) má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100.000 Kč;
      c) porušuje ZoOO;
      d) porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti:
          1. finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
          2. daně z příjmů právnických osob,
          3. předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
          4. ochrany spotřebitele,
          5. souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
          6. bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
          7. ochrany životního prostředí,
          8. bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
          9. radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
         10. hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
         11. ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
         12. ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
         13. ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo
         14. fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

2. Kdo je oprávněn oznámení podat (oznamovatel)

Dle ZoOO může Oznámení podat:

      a) jednatel Společnosti;
      b) společník Společnosti;
      c) zaměstnanec Společnosti vykonávající práci na základě pracovní smlouvy, dohody o provedení práce či dohody o pracovní činnosti;
      d) vázaný zástupce Společnosti (pokud je fyzickou osobou);
      e) pracovník (zaměstnanec, člen statutárního orgánu) vázaného zástupce Společnosti;
      f) třetí osoba vykonávající pro Společnost práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění;
      g) osoba vykonávající u Společnosti dobrovolnickou činnost, odbornou praxi či stáž;
      h) uchazeč či zájemce o činnost dle písm. a) až g).

Společnost nevylučuje přijímání Oznámení od osoby, která pro ni nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle ust. § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) ZoOO.

3. Jak lze oznámení podat Společnosti

Oznamovatel může Oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému Společnosti podat písemně nebo ústně tzv. příslušné osobě: Ing. Robertovi Krátkému (dále „Příslušná osoba“).

Oznámení lze podat následujícími způsoby:

Telefonicky na číslo:
+420 511 126 074
E-mailem na adresu: oznameni@renomiagroup.cz
V listinné podobě nebo osobně na adresu: RENOMIA, a. s., Holandská 8, 639 00 Brno

Na žádost Oznamovatele přijme Příslušná osoba Oznámení osobně v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů ode dne, kdy o to Oznamovatel požádal.

4. Vnější oznamovací systém

Ministerstvo spravedlnosti
Oznámení o možném protiprávním jednání ve smyslu ZoOO je možné podat rovněž prostřednictvím vnějšího oznamovacího systému provozovaného Ministerstvem spravedlnosti, který je přístupný na internetových stránkách https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/.

Finanční analytický úřad (FAÚ)
V případně protiprávního jednání spočívajícího v porušení zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů (dále „ZAML“) se oznámení podává prostřednictvím vnějšího oznamovacího systému vedeného FAÚ. Kontakty pro podání oznámení jsou dostupné na internetových stránkách FAÚ https://fau.gov.cz/kontakty.

Oznámení o porušení ZAML nelze podat prostřednictvím oznamovacího systému Ministerstvu spravedlnosti a přijímá je výlučně FAÚ.

5. Ostatní informace

Podrobnější informace o způsobu podání a vyřizování oznámení o možném protiprávním jednání ve smyslu ZoOO prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému Společnosti, ochraně, právech a povinnostech oznamovatele a dalších osob jsou obsaženy ve vnitřním předpisu Společnosti, případně se lze s dotazy obrátit na Ministerstvo spravedlnosti, které poskytuje metodickou, poradenskou a jinou odbornou pomoc v oblasti ZoOO: https://oznamovatel.justice.cz/.