Přeskočit na obsah
  Úvodní stránka > Služby > CRM

CRM - Cargo Risk Management

Výsledek podnikání každého dopravce nepříznivě ovlivňují náklady, které s sebou nesou naplněná rizika tohoto podnikání. Zejména škodní a mimořádné události, kterým se dopravci nepodařilo předejít nebo jejich nepříznivé následky odvrátit. Cargo Risk Management je zcela ojedinělý a komplexní přístup k řešení rizik spojených s autodopravou. Aplikací tohoto přístupu v praxi, kromě jiného, dosahují naši klienti snížením škodního průběhu a následně nižších pojistných sazeb. Takto široký komplexní přístup k této problematice se dlouhodobě projevuje dramatickým snížením nákladů na pojištění a tedy zvýšením konkurenceschopnosti.

Podstatou CRM je řízení rizik, čímž je dosahováno těchto efektů:

stabilizace podnikání v důsledku pokrytí rizik
snížení nákladů na pojištění
vysoká efektivita při vyřizování škod – jedná se o outsourcing převážné části agendy
úspora administrativy
hladký a příjemný chod této agendy

Vícenáklady, které zvyšují běžné náklady podnikatele v přepravě, jsou zejména:

náhrady škod na zásilkách z důvodu jejich ztráty, poškození nebo zničení, za které dopravce či zasílatel odpovídá
náklady interního zpracování škodných a jiných mimořádných událostí v samotné firmě dopravce či zasílatele
náklady v rozsahu spoluúčastí na pojistném plnění u škod, které jsou pokryty pojistným plněním, avšak v pojistné smlouvě byla sjednána spoluúčast
náklady na právní zastoupení dopravce
náklady na zpracování a vyřízení škodných událostí, zaplacení soudních a správních poplatků, úředních překladů, znaleckých posudků atd. 
náhrady finančních škod z překročení sjednané dodací lhůty

Pojištění odpovědnosti silničního dopravce

Dopravce odpovídá za úplnou nebo částečnou ztrátu zásilky nebo za její poškození, která vznikne od okamžiku převzetí zásilky k přepravě, až do okamžiku jeho vydání, jakožto i za překročení dodací lhůty. Předmětem odpovědnosti dopravce je zboží svěřené dopravci a dopravcem převzaté za účelem jeho přepravy.

Pojišťovaná rizika:

pojištění odpovědnosti za škody vzniklé na přepravovaném nákladu 
pojištění odpovědnosti za škody způsobené odcizením 
pojištění odpovědnosti za škody na zásilkách přepravovaných speciálními vozy 
pojištění odpovědnosti za škody vzniklé na použitých strojích
pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou na přepravovaných svršcích
pojištění odpovědnosti za škody způsobené nakládkou a vykládkou 
pojištění odpovědnosti za škody způsobené překročením dodací lhůty
pojištění odpovědnosti za škody způsobené smluvním poddopravcem
zvýšení hodnoty přepravovaného zboží dle čl. 24 Úmluvy CMR
pojištění kvalifikované odpovědnosti

Pojištění odpovědnosti zasílatele

Základní a rozhodující rozdíl mezi dopravcem a zasílatelem spočívá v tom, že dopravce přepravu věci provádí a za škodu na zásilce po dobu, po kterou je v jeho péči odpovídá. Zasílatel přepravu obstarává a odpovídá pouze po dobu, kdy se zásilka nachází v jeho péči a za sjednání způsobu a podmínek přepravy. 

Pojišťovaná rizika:

pojištění odpovědnosti způsobené zasílatelem 
pojištění odpovědnosti zasílatele v roli nepravého dopravce

Pojištění odpovědnosti autobusového dopravce

Autobusový dopravce odpovídá, mimo jiné i za poškození, ztrátu či zničení zavazadel, stejně jako za nezaviněné zpoždění. Dopravci tak nastává povinnost nahradit vzniklé škody. Protože ani ta nejlepší prevence nezabrání vzniku škod, je vhodné se na tato rizika pojistit. Nově existuje možnost pokrýt i riziko škod na převzatých zavazadlech a riziko škod zapříčiněných pozdním dojezdem.

Pojištění motorových vozidel – flotila

Flotilové pojištění pokrývá pojištění všech rizik specificky zaměřených na autodopravce podnikající v oblasti přepravy nákladu.

Pojišťovaná rizika:

odpovědnost z provozu vozidla (povinné ručení – POV)
riziko havárie
živelní rizika
asistenční služby
připojištění vozidel na novou cenu (GAP)
volitelná doplňková připojištění
úrazové pojištění 

Pojištění odpovědnosti

Toto pojištění Vás ochrání před nepříznivými následky spojenými se vznikem odpovědnosti za škodu, která vznikne třetí osobě v souvislosti s Vaší podnikatelskou činností.

Pojišťovaná rizika:

obecná odpovědnost
odpovědnost dopravce
činnosti související s podnikáním (skladování, stěhování)
náklady vynaložených zdravotní pojišťovnou
odpovědnost z držby nemovitostí
odpovědnost z pronajatých nemovitostí
odpovědnost zaměstnance vůči zaměstnavateli (ZAM-ZAM)
odpovědnost statutárních zástupců za chybná rozhodnutí (D&O)

Pojištění majetku

Nejčastěji se jedná o budovy, technologie, zařízení, stroje, nářadí, materiál, zásoby a kanceláře.

Pojišťovaná rizika:

živelní pojištění (požár, blesk, voda, vichřice, tíha sněhu) a vodovodní škody
mechanické poškození strojů
vnitřní poruchy strojů, odcizení
přepětí

Ostatní pojišťovaná rizika

pojištění finanční způsobilosti
pojištění pohledávek 
léčebné výlohy